Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

 

Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”. 

Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem:  https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

 

 

 

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

1.Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

2.Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

3.Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły zostały przedłużone do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Informacja dla absolwentów szkół podstawowych - przyszłych uczniów naszej szkoły.

Pragniemy poinformować rodziców i uczniów klas ósmych, że od września uruchomione zostaną nowe kierunki kształcenia, pod kątem przygotowania przyszłych pracowników dla Ciech Soda Polska S.A. W związku z tym, w dniu 8 kwietnia 2021 r., dyrektor Ireneusz Springer podpisał list intencyjny z Prezesem Zarządu Jarosławem Ptaszyńskim, dotyczący współpracy w zakresie organizacji kształcenia w zawodach mechanik, elektryk i automatyk. Strony wyraziły wolę pełnego wsparcia wzajemnych działań, umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do obecnych potrzeb CSP.

Informacja ta jest ważna dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, którzy stoją przed trudnym wyborem zawodu a tym samym, swojej dorosłej drogi życia. Praktyczna nauka zawodu, która prowadzona będzie w zakładach produkcyjnych spółki, gwarantuje pełne przygotowanie do pracy i daje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Spółka Ciech deklaruje możliwość zatrudnienia wszystkich absolwentów, po ukończeniu szkoły.

Nasza propozycja edukacyjna, podparta współpracą z gigantem przemysłu chemicznego, jest świetną ofertą dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Daje nie tylko dobry zawód ale także gwarancję stabilnego zatrudnienia, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej w jakiej znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozostawiamy Państwa mądrości decyzję o losie swoich dzieci i wsparciu ich w poszukiwaniu dobrego zawodu i stabilnej pracy.

Osoby pragnące podjąć naukę w/w zawodach, gdzie praktyczna nauka odbywać będzie się w zakładach produkcyjnych Ciech S.A., prosimy o wcześniejszy kontakt ze szkołą (do 30 czerwca).

 

 

Informujemy pracodawców i młodocianych pracowników, że ograniczenia i zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., dotyczące zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zostały przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Komunikat w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju zachowane zostają rozwiązania przewidziane w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

 

 

 

Nauczyciele Szkoły Rzemiosła w Inowrocławiu przygotowali występ dla uczniów

Z okazji Międzynarodowego Święta Poezji nauczyciele przygotowali występ słowno-muzyczny dla swoich uczniów. Pojawiły się utwory znanych artystów m.in. Wojciecha Młynarskiego. 

Nauczyciele placówki podobne wydarzenie organizowali już w roku ubiegłym. Obecnie z uwagi na pandemię COVID-19, święto obchodzono kameralnie. Zmontowane nagranie udostępniono uczniom.

- Chcemy dotrzeć do młodego człowieka m.in. poprzez sztukę wysoko rozumianą, poezję czy muzykę. Oprócz nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących, uczymy i zasiewamy to ziarno związane z kulturą szeroko rozumianą. Stąd też działanie promocyjne dla uczniów i przyszłych uczniów czyli kandydatów, do których ten przekaz kierujemy - mówi dyrektor placówki Ireneusz Springer.

Międzynarodowe Święto Poezji przypada 21 marca. Tego samego dnia witamy wiosnę. W społecznościach szkolnych jest to natomiast Dzień Wagarowicza.