Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

 • strona główna - pracownie
 • strona główna - program
 • strona główna - książki
 • strona główna - praktyki

Witajcie Kochani!

Jak upływa Wam czas w domowym zaciszu? Myślę, że pozytywnie. Mam nadzieję również, że któraś z mych propozycji dotycząca spędzania wolnego czasu w domu przypadła Wam do gustu i do dziś czerpiecie przyjemność, radość z jej realizacji. Kwiecień jest pięknym miesiącem, obdarowującym nas ciepłą, słoneczną pogodą. Korzystajcie z jego uroków. Wyjdźcie na balkon, do ogrodu i poopalajcie się. Niech wasza skóra się nieco zarumieni, nabierze koloru i wzbogaci o witaminę D. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w dźwięk budzącej się do życia przyrody. Podziwiajcie ją, obserwujcie. Cieszcie się widokiem słonecznych kwiatów, widokiem pąków rozkwitających na gałęziach drzew, zapachem trawy i śpiewem ptaków. Czerpcie radość z otaczającej Was przyrody. Popatrzcie jaki świat jest piękny. Możecie go podziwiać i nacieszyć nim oko z okna domu, z balkonu czy z ogrodu. Korzystajcie również z możliwości jaką macie - z możliwości wyjścia z domu i poruszania się na świeżym powietrzu. Przejedźcie się rowerem. Pospacerujcie po łące, po lesie, po parku (pamiętając przy tym, o bezpieczeństwie własnym i innych). Dotknijcie trawy, przytulcie się do drzewa, złapcie głęboki oddech i powiedzcie sobie BĘDZIE DOBRZE, bo przecież ……. BĘDZIE DOBRZE J! Cieszcie się z małych, codziennych rzeczy. Mnie na przykład ucieszył ostatnio widok kopca kreta wykopany na wprost mego okna. Zaproście wiosnę do swojego domu. U mnie wiosna już zagościła. Dom wypełnił się zapachem różowo-białych kwiatów śliwy umieszczonych w wazonie. Posłuchajcie mojej rady, którą powtórzę raz jeszcze, cieszcie się z małych, codziennych rzeczy, nawet i z tych, które do tej pory Was nie cieszyły lub z tych, na które do tej pory nie zwracaliście uwagi.

Pozdrawiam Was ciepło

     Katarzyna Pawlak

 

 

 

Szanowni Rodzice

Obecna, niecodzienna, trudna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychicznego. Odczuwany strach, lęk zakłócają nasz codzienny rytm i wewnętrzny spokój. Wiele osób nie potrafi samodzielnie poradzić sobie z tym napięciem. Nam dorosłym jest ciężko odnaleźć się w obecnej sytuacji, a co dopiero młodym ludziom. Rola rodzica w tym okresie jest szczególnie ważna. Bądźcie zatem wsparciem dla swych pociech. Okazujcie im troskę, rozmawiajcie z nimi i odpowiadajcie na ich pytania. Bądźcie czujni. Zwracajcie uwagę na ich zachowanie. Jeśli nastolatek do tej pory aktywnie uczestniczył w codziennym życiu domowym, a nagle jego postawa pozostaje bierna tj. nie wykazuje zainteresowania, zamyka się w sobie, jest to sygnał świadczący o pojawieniu się jakiejś trudności i konieczności udzielenia jemu natychmiastowej pomocy. Zachęcam do skorzystania z poradnictwa psychologicznego uruchomionego przez Powiat Inowrocławski lub z konsultacji oferowanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Inowrocławiu.

                                                                                      

                                                                                                   Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                       Katarzyna Pawlak

 

 

 

 

 
Drodzy Rodzice i absolwenci szkół podstawowych. Wychodząc naprzeciw wielu pytań, docierających do naszej szkoły,
związanych z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, pragnę zaproponować
Mądry wybór i zawód na całe życie . W naszej szkole młodzi ludzie uczą się nie tylko zawodu, ale realizują swoje pasje
i zainteresowania w różnych formach zajęć pozalekcyjnych jak: teatr szkolny,
zespół wokalny czy grupa zajmująca się odbudową zabytkowych pojazdów.
U nas zdobędziesz zawód i spędzisz miło czas. Zapraszam do kontaktu Pozdrawiam wszystkich serdecznie .

Dyrektor Ireneusz Springer


Obrót towarowy – powtórzenie

 1. Inwentaryzacja dotycząca obrotu towarowego dla zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki powinna być przeprowadzona raz w roku; dla zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową – raz na dwa lata.
 2. Inwentaryzację rzeczowych składników majątkowych przygotowuje i przeprowadza specjalnie powołana do tego celu komisja inwentaryzacyjna, w skład której powinny wchodzić co najmniej 2-3 osoby, dobrze obeznane z gospodarką magazynową i znające przepisy dotyczące inwentaryzacji.
 3. Rodzaje inwentaryzacji:
  1. inwentaryzacja okresowa,
  2. inwentaryzacja ciągła,
  3. inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza,
  4. inwentaryzacja nadzwyczajna
 4. Inwentaryzacja okresowa polega na tym, że weryfikacji stanu składników majątkowych dokonuje się w terminach ustalonych w planie inwentaryzacji zatwierdzonym przez kierownika jednostki, a głównym jej zadaniem jest rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie.
 5. Inwentaryzację ciągłą poszczególnych aktywów przeprowadza się w wyznaczonym dniu (dniach), dzięki czemu jest ona odpowiednio rozłożona w ciągu całego roku
  i umożliwia częstsze rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych.
 6. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza przeprowadzana jest, gdy następuje zmiana na stanowisku osoby materialnie odpowiedzialnej. Biorą w niej udział osoby zdające i przyjmujące, a kontroli podlegają wszystkie zasoby majątkowe.
 7. Inwentaryzacja nadzwyczajna – jak sama nazwa wskazuje – występuje w nadzwyczajnych okolicznościach, które uzasadniają konieczność jej przeprowadzenia, a są nimi, np. pożar, powódź, kradzież z włamaniem. Kontrolę obejmuje wówczas całość lub część zasobów majątkowych.
 8. Trzy metody przeprowadzania inwentaryzacji:
  1. uzgadnianie sald aktywów,
  2. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami,
  3. spis z natury.
 9. Uzgadnianie sald aktywów polega na potwierdzeniu przez kontrahentów i banki prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych.

Porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami polega na weryfikacji dokumentów w celu stwierdzenia istnienia określonych składników aktywów i pasywów oraz określenia ich realnej wartości i kompletności.

W obrocie towarowym wykorzystuje się metodę spisu z natury, która polega na ujęciu składników objętych inwentaryzacją w arkuszach spisu z natury po ich wcześniejszym przeliczeniu, zmierzeniu, zważeniu. Po zakończeniu spisu z natury porównuje się dane spisu z danymi ksiąg rachunkowych, ustala się różnice inwentaryzacyjne, wyjaśnia przyczyny powstałych różnic oraz ustala się sposób ich rozliczenia

Różnice inwentaryzacyjne to rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem
księgowym składników majątkowych objętych inwentaryzacją. Różnice te mogą wystąpić jako niedobory, nadwyżki, szkody. Niedobory pojawiają się, gdy stan faktyczny inwentaryzowanych zasobów jest mniejszy niż stan ewidencyjny
tych składników. Niedobory nazywa się brakami ilościowymi, wartościowymi. Nadwyżki występują, gdy stan rzeczywistych składników majątkowych ustalony podczas spisu z natury jest większy niż stan księgowy. Są to nadmiary ilościowe, wartościowe. Natomiast o szkodach mówi się, gdy ma miejsce całkowita lub częściowa utrata początkowej wartości danego towaru (różnice jakościowe).
Różnice inwentaryzacyjne nie powstają bez przyczyny. Najczęstszymi powodami niezgodności stanu rzeczywistego z ewidencyjnym mogą być błędy popełniane przez pracowników w ewidencji księgowej (błędne księgowanie), pomyłki dotyczące przyjmowania i wydawania towarów, celowe działania pracowników (np. kradzież),
a także przyczyny wynikające z właściwości naturalnych oraz fizyko-chemicznych
danych zasobów majątkowych.

Prawidłowe udokumentowanie inwentaryzacji, jej przebieg i rozliczenie wiążą się z następującymi dokumentami:

1.plan inwentaryzacji,

2.arkusz spisu z natury,

3.rozliczenie spisu z natury,

4.protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie,

5.sprawozdanie opisowe komisji inwentaryzacyjnej zawierające, np. informacje

o zabezpieczeniu fizycznym majątku,

6.protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,

7.potwierdzone zgodności sald.

Zapisy nazw zapasów spisywanych, ich ilości, ceny oraz wartości powinny być dokonywane na arkuszach spisu z natury, które od momentu opieczętowania
i ponumerowania stron stają się drukami ścisłego zarachowania. Po zakończeniu inwentaryzacji arkusze te powinny być podpisane przez osobę materialnie odpowiedzialną, a także przez przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej. Sporządzane są w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba materialnie odpowiedzialna, a drugi dział księgowości, który rozlicza inwentaryzację. Jej rozliczenie odbywa się na druku rozliczenie spisu z natury i polega na porównaniu ilości i wartości poszczególnych towarów ujętych w arkuszach spisu z natury z tymi samymi danymi wynikającymi z zapisów w księgach rachunkowych.

 

 

 

PROWADZENIE KARTOTEK MAGAZYNOWYCH

Kartotek magazynowa sporządza się w celu bieżącego kontrolowania przepływu zapasów w magazynie. Wpisuje się w nim dane dotyczące stanów ilościowych i wartościowych poszczególnych składników w danym magazynie jednostki. Kartotekę magazynową zakłada się odrębnie dla każdego artykułu, którym dysponuje magazyn.

Kartoteka magazynowa zawiera takie elementy, jak:

– nazwa przedsiębiorstwa
– nazwa oraz numer identyfikacyjny towaru
– data 
– numer, rodzaj dokumentu dokumentujący przychód bądź rozchód 

- Krótka treść
– cena towaru (najczęściej podawana w netto)
– stan magazynowy ( ilościowy oraz wartościowy).

Rodzaje kartotek magazynowych:

 1. ilościowa – ewidencjonuje przepływ towarów w jednostkach naturalnych np. kg, litry, cm, szt.
 2. ilościowo-wartościowa – ewidencjonuje zmiany stanów towarów wartościowo np. w zł.

Dla każdego artykułu zakłada się odrębną kartotekę. Podstawę do założenia kartoteki w ciągu roku stanowi dowód przyjęcia materiałów. Na początku roku stan materiałów lub towarów powinien być zgodny ze spisem, jeżeli była przeprowadzona inwentaryzacja. Każda operacja dotycząca przychodu lub rozchodu powinna być wpisywana oddzielnie. Zapisy w kartotece prowadzone są na bieżąco czyli w tym samym dniu, w którym wystąpił przychód lub rozchód.

Stan magazynu - do tej kolumny wpisujemy liczbę towaru z uwzględnieniem przyjęcia lub wydania danego asortymentu. A zatem jeśli początkowo mieliśmy 100 sztuk komputerów i w kartotece zapisaliśmy, że przyjmujemy 50 sztuk, w obecnym stanie magazynu zapisujemy 150. Analogicznie postępujemy w momencie, gdy wydawaliśmy towar, a zatem mieliśmy 100 komputerów, wydaliśmy 20, w stanie magazynowym zapisujemy, że zostało nam 80 komputerów.

Notatkę przepisujemy do zeszytu

Zadanie

Dnia 02.02.2020r. Firma XYZ zakupiła od producenta z Krakowa "Laleczka" 1500 sztuk misiów pluszowych (w cenie netto 5zł/szt.) kod towarowy 7634251 i przyjęła je do magazynu. Na podstawie dokumentu magazynowego Pz 111/2020 uzupełnij kartotekę.

Dnia 06.02.20120 firma XYZ sprzedała i wydała z magazynu odbiorcy - Sklep Zabawek dla Ali 800 misiów pluszowych po cenie zakupu powiększonej o marżę 15% liczoną metodą "w stu". Na podstawie dokumentu WZ 222/2020 uzupełnij kartotekę.

Dnia 15.02.2020 Sklep Zabawki dla Ali zwrócił 200 szt. misiów do firmy XYZ . Kartotekę magazynową. Oblicz końcowy stan ilościowy i wartościowy towaru w magazynie.

Utwórz schemat karty magazynowej w postaci tabeli i wpisz do niej przychody i rozchody. Podsumuj kartę magazynową.

 

 

 

Odpowiedzi : aleksandra.dopierala@szkolarzemiosla.pl

 

ZASADY ODBIORU, PRZYJĘCIA TOWARÓW

Odbiór i przyjęcie wyrobów do magazynu powinny odbywać się na podstawie specjalnej instrukcji kontroli lub instrukcji magazynowej.

Zakupione przez przedsiębiorstwo towary i materiały przed dokonaniem zapisów ewidencyjnych powinny być przyjęte pod względem ilości i jakości. Odbiór obejmuje czynności związane z:

*przyjęciem przesyłki od przewoźnika lub dostawcy, rozpakowaniem, przeliczeniem, zważeniem oraz porównaniem stanu ilościowego przesyłki z dokumentami dostawy

*ustaleniem, czy przesyłka nie ma uszkodzeń lub wad ukrytych powstałych w transporcie bądź z winy dostawcy

*sprawdzeniem przesyłki pod względem jakościowym.

Odbioru w magazynie dostawcy dokonują na podstawie specyfikacji, faktury przedstawiciele odbiorcy mający pisemne upoważnienie. W przypadku braków ilościowych lub uszkodzenia przesyłki magazynier kwituje jej odbiór po wcześniejszym sporządzeniu odpowiedniego protokołu. Protokół określa rodzaj i zakres uszkodzenia stanowiącego podstawę reklamacji odbiorcy i tryb składania reklamacji.

Braki ilościowe i wady jakościowe nie ujawnione lub nie udokumentowane odpowiednio w chwili odbioru obciążają odbiorcę, powodując straty oraz obciążają osoby winne niedopełnienia ciążącego na nich obowiązku odbioru.

Po potwierdzeniu przez magazyniera odbioru przesyłki własnoręcznym podpisem na niego przechodzi odpowiedzialność za otrzymane towary.

W przypadku niezgodności dokonuje się komisyjnego odbioru i sporządza protokół. Przy sporządzaniu protokołu należy zwrócić szczególną uwagę na obiektywne i dokładne opisanie stanu przesyłki. Należy dołączyć wszelkie dowody rzeczowe (rysunki, fotografie).

Odbiór jakościowy

Może być dokonywany w przypadku określonych grup towarów, gdy cechy odbieranych dóbr są magazynierom dobrze znane i mogą być ustalone organoleptycznie.

Komisyjny odbiór jakościowy obowiązuje najczęściej przy towarach pochodzących z importu lub o dużej wartości.

Odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu:

*metodą organoleptyczną cech charakterystycznych odbieranych przedmiotów kształtu, klasy, wytrzymałości, rozmiarów i ewentualnie pobraniu próbek

*wyników odbioru z warunkami określającymi cechy przedmiotów dostawy, zawartymi w umowie, w dowodzie dostawy, w normach.

Jeśli wyroby mają atest, to odbiorca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzania badań i prób. Wyroby gotowe przyjmowane do magazynu zbytu nie są odbierane pod względem jakościowym komisyjnie. W przypadku stwierdzenia wad i braków komisja powinna sporządzić odpowiedni protokół z udziałem przedstawiciela dostawcy i przewoźnika (w 3 egzemplarzach).

Reklamowane towary powinny być przyjmowane do magazynu jako depozyt i specjalnie oznaczone jako reklamowane. Za depozyt magazynier również ponosi odpowiedzialność.

Przyczyny postawienia towaru do dyspozycji dostawcy:

*cała dostarczona partia ma wady jakościowe

*część dostarczonego towaru ma wady maściowe

*otrzymano towar, którego nie zamawiano.

Towar będący depozytem może być zwrócony dostawcy na jego pisemne żądanie lub przyjęty do sprzedaży po załatwieniu reklamacji przez dostawcę np. po dokonaniu naprawy, uzupełnieniu, obniżeniu wartości.

 

 

 

Zaplecze sklepowe

 1. Zapleczejest takie miejsce w każdym sklepie, niewidoczne dla klienta, ale niezwykle istotne dla detalisty…

Zaplecze pełni wiele funkcji, w tym także podręcznego magazynu:

- przestrzeń socjalna dla pracowników,

- pomieszczenie biurowe dla kierownika

– przestrzeń na magazynowanie towaru spożywczym, które powinno być przede wszystkim funkcjonalne.


2. Funkcje zaplecza w sklepach spożywczych

Zaplecze to miejsce przygotowania wszelkich produktów do wystawienia na strefę sprzedażową sklepu. „Powinno być tak urządzone, żeby w ergonomiczny sposób pozwolić na rozpakowanie palet, czy opakowań zbiorczych i przeniesienie produktów z zaplecza do strefy komercyjnej obiektu.

Zaplecze to w sklepach spożywczych to oczywiście zdolność magazynowania. Dobór wyposażenia magazynowego zależy od specyfiki składowanych produktów w sklepie, czyli pośrednio od jego wielkości”.

W mniejszych sklepach trudno jest wygospodarować osobne przestrzenie dla biura, zaplecza socjalnego i magazynu podręcznego, dlatego obszar ten łączy w sobie wszystkie te funkcje. „Właśnie w tego typu wypadkach należy przywiązać szczególną wagę do właściwej aranżacji ograniczonej powierzchni, aby jednocześnie umożliwiała ona: magazynowanie i przygotowywanie towaru do sprzedaży (pobieranie z opakowań zbiorczych, metkowanie, itp.), składowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, bezpieczne przechowywanie dokumentów, a także spędzenie przez personel przerwy śniadaniowej”.

 

 1. Wybór regałów magazynowych

Jest wiele czynników istotnych dla wyboru optymalnego systemu magazynowego dla sklepu detalicznego. „Ergonomia, funkcjonalność, duża nośność, jakość surowców wykorzystanych w procesie produkcyjnym, solidność wykonania i precyzja wykończenia to tylko niektóre z cech, którymi powinny charakteryzować się regały. Wybór bardzo często zależy od branży w jakiej działa użytkownik.

Inny rodzaj wyposażenia będzie potrzebny drogeriom, inny sklepom odzieżowym, a jeszcze inny sklepom spożywczym. Dla tych ostatnich ważną czynnikiem wyboru konkretnego systemu składowania powinno być również dopuszczenie go do kontaktu z żywnością, co gwarantuje Atest Higieniczny przyznawany przez Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny”.

Na zapleczu należy stosować regały metalowe o odpowiedniej nośności. „Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta co do ciężaru jaki regały i poszczególne półki mogą wytrzymać. Zbyt duże obciążenie może powodować fatalne skutki, zniszczenie mebli, towaru i pozostałych obszarów zaplecza, co może generować duże koszty i paraliżować funkcjonowanie sklepu” – podkreśla Grzegorz Buzała, Dyrektor Handlowy, ABM SA.

Ważna jest również dostępność części zamiennych. Duży magazyn pozwala na zdecydowanie większą dowolność. Mniejsze zaplecze wymusza maksymalizację efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. „Najczęstszym błędem popełnianym przez detalistów jest kupienie byle jakich regałów. Nie zważając na specyfikację i zalecenia producenta, ustawiają w swoim magazynie tanie regały niskiej jakości, które na dodatek absorbują ciężkim towarem.


4. Planowanie przestrzeni


Każdy sklep musi dostosować przestrzeń magazynową dokładnie do swoich potrzeb. „Najbliżej przejścia i zawsze pod ręką powinny znajdować się produkty o najkrótszym terminie przydatności i te najszybciej rotujące. Porady fachowców zawsze mogą być cennym drogowskazem przy tworzeniu przestrzeni magazynowej.

Wyposażenie jakie można zastosować jest przede wszystkim uzależnione od wielkości powierzchni. „W hipermarketach i supermarketach produkty w większości dostarczane są na europaletach. W takiej też formie są one składowane (ich załadunek i rozładunek odbywa się przy pomocy dodatkowych urządzeń np. wózków widłowych). W związku z tym, w takich formatach sklepowych wymagane są regały paletowe wysokiego składowania. Natomiast w formatach małopowierzchniowych często miejsce magazynowe na zapleczu jest dosyć ograniczone, jeśli w ogóle istnieje. Tutaj doskonałym rozwiązaniem są modułowe regały półkowe o mniejszych gabarytach, pozwalające efektywnie wykorzystać dostępną strefę na zapleczu. Obsługa tego typu regałów sprowadza się do załadunku ręcznego opakowań zbiorczych czy kartonów z poziomu posadzki”.

Regały można podzielić na 3 typy:

a) regały półkowe do ciężkich ładunków. System ten jest stosowany zazwyczaj w dużych obiektach, ponieważ może przenieść największe obciążenia. Jest to doskonałe rozwiązane do magazynów produktów niejednorodnych o różnej rotacji, gdzie obsługa ładunków przebiega ręcznie, według zasady „operator do produktu”. Ich wysokość może sięgać nawet 20 metrów. Dostęp do wyższych poziomów zapewniają pomosty i schody lub podnośniki.


b) regały półkowe do lekkich i średnich ładunków, stosowane najczęściej w niedużych jednostkach handlowych. Jest to podstawowy system składowania ręcznego oraz archiwizowania, który pozwala na magazynowanie produktów bezpośrednio na regale lub w małych pojemnikach czy opakowaniach zbiorczych. Akcesoria uzupełniające umożliwiają podział poziomów składowania, oznaczenie ich i porządkowanie produktów według serii, typów itp.


c) regały przepływowe (rolkowych). W przypadku tego systemu magazynowego produkty są składowane w kartonach lub pojemnikach na lekko nachylonych bieżniach rolkowych. Rozwiązanie to zapewnia idealną rotację ładunków i kontrolę stanów magazynowych, a przede wszystkim kontrolę okresów minimalnej trwałości składowanych produktów.


5. Dla wyposażenia magazynowego ważna jest możliwość łatwej rozbudowy, modyfikacji i dostosowania instalacji do nowych potrzeb. „Coraz więcej sklepów detalicznych rozpoczyna działania online, oferując swoim klientom dostawę, bądź odbiór przygotowanego towaru zamówionego wcześniej przez internet. Z tego powodu regały magazynowe stanowiące wyposażenie zaplecza sklepu spożywczego coraz częściej uzupełniane są o separatory, pojemniki plastikowe, czy etykiety identyfikacyjne usprawniające kompletację.

Zadanie domowe

Opisz wyposażenie zaplecza sklepu, w którym odbywasz praktykę.

Przypominam, że wszystkie tematy oraz prace domowe przepisujemy do zeszytu z podaniem dat.

 

Odpowiedzi : aleksandra.dopierala@szkolarzemiosla.pl

 

 

 

W ślad za przekazanymi dzisiaj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani  pracownicy w rzemiośle  - wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  - przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle :

W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.

Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.

W planowanym terminie nie odbędą się egzaminy ósmoklasistów, ani matury, które zostają przełożone i najwcześniej obędą się j w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów - informował premier wraz z ministrem edukacji.

Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły,  mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r.  – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 :

„ Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”

 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

W ślad za przekazanymi dzisiaj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani  pracownicy w rzemiośle  - wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  - przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle :

W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.

Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.

W planowanym terminie nie odbędą się egzaminy ósmoklasistów, ani matury, które zostają przełożone i najwcześniej obędą się j w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów - informował premier wraz z ministrem edukacji.

Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły,  mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r.  – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 :

„ Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”

 

Dyrektor 

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

W dniu wczorajszym wsparliśmy w procesie E-naucznia uczniów naszej szkoły w domu dziecka w Jaksicach :) :)

 

 

 

 

 

Witajcie kochani!

Doba koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Zapewne niełatwo jest Wam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia. Zostaliście nagle wyrwani ze swoich codziennych obowiązków, pozbawieni towarzystwa rówieśników oraz pozbawieni możliwości korzystania z dóbr kultury. Możecie mieć poczucie ograniczenia wolności i podstawowych praw. Macie do takich odczuć prawo. Jednak zwróćcie uwagę, że obecna sytuacja dotyczy nie tylko Was jak ogółu ludzkości. Obowiązujące aktualnie zasady zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa nas wszystkich, dla ochrony naszego zdrowia. Zatem w trosce o wspólne dobro respektujcie obowiązujące prawo, stosujcie się do wprowadzonych ograniczeń, przestrzegajcie zaleceń służb i pozostańcie w domach. Nie narażajcie siebie i swoich bliskich na śmierć. Bądźcie odpowiedzialni. Zaistniałą sytuację potraktujcie jako doskonałą lekcję empatii, wrażliwości i odpowiedzialności. Wasze postępowanie przekłada się bezpośrednio na rozprzestrzenianie lub nie wirusa, a więc na życie i zdrowie innych ludzi.Jak długo potrwa pandemia koronawirusa? Kiedy wasze, nasze życie wróci do normy? Tego nie wie nikt. Pewne jest jednak to, że wasz rodzimy dom jest obecnie najbezpieczniejszym miejscem. Są w życiu takie momenty, kiedy trzeba spędzić dłuższy czas bez wychodzenia z domu. Taki moment nastał właśnie teraz. Wizja kilku tygodni przebywania w nim może być nieco niepokojąca jednak nie taka nudna jakby się Wam mogło wydawać. Z myślą właśnie o Was zamieściłam poniżej kilka propozycji na kreatywne i aktywne spędzenie wolnego czasu w zaciszu domowym. Może, któraś z nich przypadnie Wam do gustu. Oto kilka z nich:

- uprawiajcie sport z wykorzystaniem przedmiotów domowego użytku;

- wprowadźcie minimalizm w szafie czyli zajmijcie się porządkami w garderobie;

- wyszukajcie w Internecie ciekawych artykułów na interesujące Was tematy;

- posłuchajcie serii podcastów, słuchowisk;

- uczestniczcie w wirtualnych zajęciach kreatywnych m.in. w sztuce wyplatania łapaczy snów, makramów, papierowej wikliny;

- zmierzcie się z różnymi technikami plastycznymi, papierowymi tj. w Origami, Decoupage czy Quillingiem;

- znajdźcie książkę, która będzie dla Was ciągłym źródłem inspiracji bądź też zajmijcie się czytaniem książki w języku obcym…(polecam książki/poradniki o tematyce psychologicznej np. „Jak mniej myśleć”, „Jak lepiej myśleć”, „Jak nie dać sobą manipulować”, autorstwa Christel Petitcollin, „59 sekund” autorstwa Richarda Wisemana, „W pułapce myśli-dla nastolatków. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem” autorstwa Hayes Louise;)

- rozpocznijcie naukę języka obcego lub języka migowego;

- wybierzcie się w podróż bez opuszczania kanapy, proponuję tu odbycie wirtualnej podróży po ciekawych miejscach w Polsce i nie tylko…

- nauczcie swojego czworonożnego przyjaciela nowych sztuczek;

- zabawcie się w kucharza lub cukiernika czyli ugotujcie wyszukaną potrawę, upieczcie fantazyjne ciacho, kucharze, cukiernicy do dzieła;

- fryzjerki wykonajcie nietuzinkową fryzurę i dopełnijcie niecodziennym makijażem;

- dziewczyny zabawcie się w kosmetyczkę i ćwiczcie swoje zdolności makijażowe na własnej skórze i na paznokciach;

- rozpocznijcie naukę gry na jakimś instrumencie muzycznym, o ile taki posiadacie;

- jeśli myślicie o przystąpieniu do kursu na prawo jazdy, to doskonały moment na naukę znaków drogowych

- stwórzcie domowe SPA, czyli przygotujcie swój własny, naturalny kosmetyk z produktów znajdujących się w domu;

- zabawcie się w projektanta, przejrzyjcie swoją szafę i stwórzcie kilka ciekawych kompozycji;

- zabawcie się w architekta krajobrazu i posadźcie jakieś ozdobne roślinki, propozycja dla osób posiadających ogródek i nie tylko…;

- zabawcie się w chemika i spróbujcie swoich sił przy tworzeniu sztuczek fizyczno-chemicznych;

- rozpocznijcie swoją przygodę z modelarstwem;

- zabawcie się w architekta wnętrz i dokonajcie wiosennej metamorfozy w swoim pokoju;

- rozpocznijcie pisanie wierszy, opowiadań;

- zabierzcie się za pisanie ekspresywne czyli swobodne przelewanie myśli na papier;

- mechanicy, naprawcie zepsutą rzecz, część od pojazdu, która od dłuższego czasu czeka na naprawę;

- zróbcie listę ulubionych książek, filmów, utworów lub potraw i powróćcie do nich;

- spędźcie czas na przygotowaniu dekoracji z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych;

- osobiste spotkania towarzyskie zamieńcie na spotkania w sieci, wspierajcie się nawzajem, wymieniajcie się myślami, poglądami, spostrzeżeniami, pytajcie i rozmawiajcie o zaistniałej sytuacji;

Kochani, korzystajcie z dobrodziejstw Internetu, przeznaczcie ten czas na rozwój swoich zainteresowań a przede wszystkim pobądźcie i nacieszcie się czasem spędzonym z najbliższymi, z nimi też możecie zrobić coś fajnego i sprawić by ten czas upłynął Wam w miłej i radosnej atmosferze. Podsumowując, niech każdy robi to, co lubi. Kto lubi czytać, niech czyta. Kto lubi tańczyć, niech tańczy. Kto lubi śpiewać, niech śpiewa, słucha muzyki itp.

Jeżeli ktoś z Was potrzebowałby wparcia nie tylko kogoś z rodziny, przyjaciół i kolegów zachęcam do skorzystania ze wsparcia psychologicznego uruchomionego przez Powiat Inowrocławski w związku z kryzysem koronawirusowym:

e-mail: oik@pcpr-ino.pl,

tel. (52) 359 22 49 czynny w godzinach 7.30-15.30

Ponadto zachęcam również do korzystania z ofert a tym samym ze wsparcia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu. Wszelkie informacje umieszczone są na stronie poradnia.inowroclaw.info. Poniższa informacja została pobrana właśnie z tej strony.

Z dyżurującymi pracownikami Poradni  w Inowrocławiu można przeprowadzić konsultacje telefonicznie pod nr tel. (52)  35-92- 266 lub mailowo, e-mail: ppp-ino@o2.pl oraz w Filii w Kruszwicy pod numerem (52) 35 15 418.

Jarosław Jasiński                            –  jjasinski.poradnia@wp.pl

Alicja Cieślak                                       –  acieslak.poradnia@wp.pl

Alina Jaszczak                                      –  ajaszczak.poradnia@wp.pl

Jadwiga Chrom                                    –  jchrom.poradnia@wp.pl

Joanna Gronowska                              –  jgronowska.poradnia@wp.pl

Krystyna Głuszkowska                        –  kgluszkowska.poradnia@wp.pl

Barbara Andryszak                              –  bandryszak.poradnia@wp.pl

Anna Glejzner-Trepkowska                 – atrepkowska.poradnia@wp.pl

Teresa Czajkowska                               –  tczajkowska.poradnia@wp.pl

Dorota Uklejewska                                – duklejewska.poradnia@wp.pl

Iwona Łukomska                                   – ilukomska.poradnia@wp.pl

Aldona Szczepańska                              – aszczepanska.poradnia@wp.pl

Teresa Ślesińska-Olejnik                       – tolejnik.poradnia@wp.pl

Anna Rybarczyk                                    – arybarczyk.poradnia@wp.pl

Lidia Paliwoda                                        – lpaliwoda.poradnia@wp.pl

Joanna Jóźwiak                                      – jjozwiak.poradnia@wp.pl

Magdalena Gawlak                                 – mgawlak.poradnia@wp.pl

Beata Humphrey                                     – b.humphrey.poradnia@wp.pl

Katarzyna Śmiłowska-Kościńska          – kkoscinska.poradnia@wp.pl

 1. Dla rodziców:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych,
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii WWR niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.
 1. Dla nauczycieli:
 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.

1. Dla uczniów:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

              

                                 Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia

                                                                                     Katarzyna Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświat

 

Od 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice i uczniowie. Pragnę przedstawić rekomendacje Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie pracowników młodocianych. Proszę mieć na uwadze, że są to rekomendacje.

Pozdrawiam. Dyrektor Ireneusz Springer

 

 

 

 

 

Drodzy uczniowie oraz rodzice!
Na naszej stronie internetowej w zakładce "E-nauczanie" ( w górnym prawym rogu) zamieszone zostają materiały przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.
 
 
 

Drodzy Rodzice!

           W nawiązaniu do wcześniejszej informacji, o dostępności każdego ucznia naszej szkoły do zdalnego nauczania, proponujemy Państwu możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego z zasobów szkoły. Jeżeli Państwo nie posiadacie takiego sprzętu lub jest więcej dzieci korzystających z nauki zdalnej informuję, że wypożyczenie laptopów jest możliwe po wcześniejszym kontakcie ze szkołą. Dostęp do internetu leży już po Państwa stronie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numery zawarte we wcześniejszym wpisie.

Pozdrawiam.

Dyrektor

Ireneusz Springer

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

 

W związku z prowadzonym przez naszą szkołę nauczaniem na odległość, z wykorzystaniem strony internetowej szkolarzemiosla.pl w zakładce e-nauczanie, pojawia się wątpliwość czy wszyscy uczniowie dysponują dostępem do Internetu, aby w pełni korzystać z zamieszczanych materiałów.

W związku z tym, proszę o zgłaszanie sytuacji, kiedy uczeń nie ma dostępu do Internetu a tym samym, nie może korzystać ze zdalnego nauczania. Jeśli zaistnieją takie zgłoszenia, szkoła przygotuje wersję papierową zamieszczanych materiałów dla uczniów, których to będzie dotyczyć. Materiały te będą wyłożone przed budynkiem szkoły w widocznym miejscu, z oznaczeniem konkretnego adresata.

Zgłoszeń, o braku dostępu do Internetu, prosimy dokonywać telefonicznie pod numerami tel.: 523522722 , 505709852 , 603619417, podając nazwisko ucznia i klasę.

Działanie moje podyktowane jest troską o to, aby każdy uczeń naszej szkoły, miał kontakt z treściami związanymi z nauczaniem zdalnym oraz nie był wykluczony z procesu dydaktycznego z przyczyn czysto technologicznych.

Pozdrawiam wszystkich Rodziców i Uczniów życząc wytrwałości i sukcesów w domowym nauczaniu.

Do zobaczenia w szkolnych ławkach – mam nadzieje niebawem.

Dyrektor

Ireneusz Springer

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

 

W związku z Rozprządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. informuję, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Informuję jednocześnie, że jednostka nasza realizuje swe zadania za pomocą storny internetowej szkoły- www.szkolarzemiosla.pl w zakładce ,, e-nauczanie '', a kontakt z Państwem utrzymujemy przez adres szkoły : sekretariat@szkolarzemiosla.pl . Na adres ten prosimy kierować wszelkie pytania i uwagi związane z realizowanym kształceniem na odległość.

 

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich  mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość szczególnie teraz, kiedy wielu z Państwa łączy prace zawodową ze wsparciem i motywacją dzieci w zdalnej nauce. Nauka prowadzona na odległość, realizowana jest przez naszą szkołę, z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot. Proponowane zadania i tematy mają charakter pracy domowej opartej na inicjatywie własnej ucznia, wykazującego aktywność i chęć do samokształcenia. Materiały te uwzględniają równomierne obciążenie ucznia oraz jego możliwośći psychofizyczne . 

Mam nadzieję, że świadomość uczniów naszej szkoły- jest świadomością ludzi dorosłych i każda praca oraz działanie wkładane we własny rozwój jest inwestycją w przyszłość. Postarajmy się wykorzystać taką formę nauki jak najlepiej, bo w obecnej sytuacji jest to jedyna ,,zdrowa'' metoda by realizować założenia programowe.

 

Proszę Rodziców o umiarkowane motywowanie dzieci do pracy, a uczniów o rozsądek i zaangażowanie w poznawanie nowych, ciekawych tematów .

Życzę wszystkim zdrowia i uśmiechu ( najlepsze lekarstwo na wirusa)

Dyrekotr Ireneusz Springer

 

 

 

 

1. Język polski

 

 

 

2. Matematyka 

 

 

 

 

 

3. Język angielski 

 

 

3. Historia i Geografia 

 

 

4. Fizyka 

 

 

5. Wychowanie fizyczne 

 

 

 

6. Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

7. Fotografowie 

 

 

 

 

 

8.Podstawy fryzjerstwa 

 

 

 

9. Kompetencje personalne i społeczne 

 

 

10. Cukiernik/ Piekarz 

 

 

 

11. WOS

WOS -klasy III


Witam Państwa!
W ramach zajęć z WOS proponuję zapoznanie się z wydarzeniami, które wyznaczały Naszą drogę do niepodległości, po roku 1945. Ważne jest w tej historii to, że aktorami tych protestów byli ludzie młodzi – czasami wasi rówieśnicy. Ryzykowali wszystkim- pracą, nauką, wolnością a czasem życiem. Warto wiedzieć, co było przedmiotem sporów, w imię których przelewano krew. Przeczytanie ze zrozumieniem tego tekstu i obejrzenie ( w wolnej chwili) filmu „ Człowiek z żelaza” pozwoli wam zrozumieć „tamte czasy” i zadać sobie pytanie : Czy byłbym zdolny do takich poświęceń? Być może za kilka lat opowiecie swoim dzieciom o bohaterach tamtych wydarzeń. My, kiedy spotkamy się ponownie na zajęciach, będziemy mieli o czym rozmawiać i opowiem Wam jako świadek i uczestnik wydarzeń z roku 1981 o realiach dnia codziennego w stanie wojennym.
Pozdrawiam wszystkich życząc sukcesów w walce z wirusem i obserwujcie stronę naszej szkoły, gdzie zamieszczać będziemy wszelkie materiały i komunikaty.
Ireneusz Springer

Czerwiec ’56
W państwach niedemokratycznych, a takim krajem była Polska przed rokiem 1989, konfliktów nie rozwiązywano, ale tłumiono siłą. Władza wysyłała przeciwko bezbronnym ludziom milicję i wojsko.
Pierwszym dużym buntem społecznym w czasach PRL był protest robotników w Poznaniu. Ogromne wydatki na zbrojenia, zbyt wygórowane normy produkcji, spadek zarobków, przy jednoczesnym wzroście cen podstawach produktów spożywczych – wszystko to spowodowało niezadowolenie robotników z zakładów im. Józefa Stalina (wcześniej H. Cegielskiego). 28 czerwca 1956 r. rozpoczęli oni pochód w stronę centrum miasta, po drodze przyłączali się robotnicy z innych fabryk.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
Reportaż o wydarzeniach z 1956 r. w Poznaniu
Pochód liczący około 100 tys. osób śpiewał pieśni religijne i wznosił hasła: „Żądamy chleba”, „Precz z komunistami”, „My chcemy Boga”, „Żądamy religii w szkołach”, „Precz z Moskalami”.
Demonstranci opanowali budynki władz miejskich i Komitet Wojewódzki PZPR oraz zajęli więzienie. Z magazynu więziennego oraz ze Studium Wojskowego protestujący wynieśli broń, z której strzelali w stronę oblężonego budynku Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Rozpoczęła się krwawa walka. Początkowo demonstranci mieli przewagę, spalili kilkadziesiąt czołgów (obrzucili je butelkami z benzyną), ale szybko zostali spacyfikowani. Do Poznania wkroczyło ponad 10 tys. żołnierzy, którzy dysponowali ok. 300 czołgami oraz transporterami opancerzonymi i innymi rodzajami broni. W trakcie walk ulicznych, a potem pacyfikacji miasta, śmierć poniosło około 75 osób (dokładna liczba do dziś nie została ustalona), a według różnych źródeł od 500 do 800 zostało rannych.
Następnego dnia premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie radiowe, w którym groził: „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie”.
Zdaniem historyków poznański czerwiec doprowadził do zmian politycznych w Polsce w październiku 1956 r. Na czele PZPR stanął wówczas Władysław Gomułka, wypuszczono wielu więźniów politycznych, w tym kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Marzec ’68
W marcu 1968 roku rozpoczęli protest warszawscy studenci po tym, jak władze zakazały wystawiania „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.
W trakcie spektaklu padały antyrosyjskie okrzyki przyjmowane z aplauzem przez publiczność. Po ostatnim przedstawieniu „Dziadów” studenci utworzyli pochód i przemaszerowali z Teatru Narodowego pod pomnik Mickiewicza, domagając się dalszych przedstawień. Protestujący żądali zniesienia cenzury.
Film 2 Źródło: TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
\
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
W wielu miastach Polski studenci zaczęli zbierać podpisy pod petycją do Sejmu, protestując przeciwko zakazowi przedstawień.
Po kilku dniach niektórzy uczestnicy manifestacji zostali zatrzymani, a dwóch studentów wyrzucono z uczelni. 8 marca 1968 zorganizowano na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wiec w obronie represjonowanych i relegowanych kolegów. Milicja brutalnie rozpędziła protestujących, a kilkudziesięciu młodych ludzi, m.in. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, zostało aresztowanych. W następnych dniach odbyły się wiece na wielu uczelniach w całej Polsce. Protestujący domagali się ustalenia odpowiedzialności za brutalną akcję MO, a także ograniczenia cenzury i respektowania wolności słowa. Na Uniwersytecie i na Politechnice Warszawskiej rozpoczęto strajk okupacyjny, po trzech dniach jednak zakończony wobec groźby rozwiązania uczelni. Według władz PZPR inspiratorami zajść były osoby pochodzenia żydowskiego.
Buntownicy pozostali jednak osamotnieni, nie udało im się nakłonić do protestów robotników z wielkich zakładów.
Władze brutalnie rozprawiły się z protestującymi, na kilku uczelniach zamknięto całe wydziały, tysiące studentów skierowano do służby wojskowej. Wiele osób w wyniku nagonki antysemickiej musiało wyjechać z kraju.
Doświadczenie Marca ’68 było jednym z najważniejszych czynników kształtujących opozycję lat 80 tych.
Grudzień ’70
14 grudnia 1970 r. w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk wywołany ogłoszonymi dwa dni wcześniej podwyżkami cen artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywności. Rozpoczął on falę protestów i manifestacji ulicznych, które objęły większość Wybrzeża.
Najtragiczniejsze zdarzenia miały miejsce w Gdyni, gdzie 17 grudnia wojsko bez ostrzeżenia otworzyło ogień w stronę idących do pracy robotników. Zginęło kilkadziesiąt osób. Doszło do gwałtownych starć kilku tysięcy robotników z oddziałami milicji i wojska. Do zamieszek doszło też w Szczecinie, stoczniowcy spalili budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 18 grudnia strajkowały już największe zakłady w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Elblągu i Szczecinie.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Symbolem tych wydarzeń stała się śmierć młodego robotnika – Zbyszka Godlewskiego, który zginął od serii z karabinu maszynowego.
Jego ciało koledzy położyli na drzwiach i nieśli do budynku Miejskiej Rady Narodowej. Wkrótce po masakrze inżynier Krzysztof Dowgiałło napisał „Balladę o Janku Wiśniewskim”. Nie znał prawdziwego nazwiska poległego, więc wybrał popularne imię i nazwisko. O tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970 roku opowiada film „Czarny czwartek” w reż. Antoniego Krauze, motywem przewodnim filmu jest „Ballada o Janku Wiśniewskim” w wykonaniu Kazika Staszewskiego.
Robotniczy protest doprowadził do zmiany ekipy rządzącej, pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek.
W telewizyjnym przemówieniu odciął się od decyzji poprzedniego kierownictwa partii i obiecał poprawę sytuacji materialnej. Zdaniem Gierka nie był to robotniczy protest, ale działania „wrogów socjalizmu” i dlatego musiały spotkać się z tak zdecydowaną reakcją. Kolejne lata dziejów PRL do czasu powstania „Solidarności” historycy określają „dekadą Gierka”.

Czerwiec ’76
25 czerwca 1976 r. kilkadziesiąt tysięcy osób w ok. 97 zakładach pracy rozpoczęło strajki i demonstracje uliczne.
Bezpośrednią przyczyną protestów była zapowiedziana poprzedniego dnia w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych (m.in.: mięso i ryby – 69%, nabiał – 64%, ryż – 150%, cukier – 90%). Nazajutrz w Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji zakończonych starciami z milicją i ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej). Najbardziej zacięte walki uliczne miały miejsce w Radomiu. Strajkowali robotnicy w wielu fabrykach na terenie całej Polski.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Ekipa Edwarda Gierka wycofała się z podwyżek, ale postanowiła zastraszyć protestujących. Władze rozpoczęły brutalne represje. Zatrzymanych robotników przepuszczano przez tzw. „ścieżki zdrowia”, czyli szpaler bijących pałkami milicjantów. W pokazowych procesach skazywano ludzi na wieloletnie więzienie i wysokie kary pieniężne.
Po tych wydarzeniach powstał Komitet Obrony Robotników (KOR), jawna organizacja opozycyjna sprzeciwiająca się polityce władz i niosąca pomoc prawną i finansową represjonowanym uczestnikom protestu w Ursusie, Radomiu i Płocku. Dzięki działalności KOR możliwe były zmiany w 1980 roku. Niestety kryzys ekonomiczny w kraju pogłębiał się, władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zdecydowały o wprowadzeniu kartek na zakup cukru. Od tego momentu aż do 1989 roku PRL miała być „krajem kartek”.

Sierpień ’80
Druga połowa lat siedemdziesiątych w PRL to narastający kryzys gospodarczy i niezadowolenie społeczeństwa z realiów państwa komunistycznego.
Wybór Polaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża w październiku 1978 r. oraz jego pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. obudziły nadzieje społeczeństwa na zmiany. Historyk Andrzej Paczkowski napisał o tych czasach, że „Polacy klękając przed papieżem, zarazem wstawali z kolan”. Rok później wybuchły strajki, które zmieniły bieg historii i były początkiem końca komunizmu w Europie. Bezpośrednią przyczyną protestów w sierpniu 1980 roku stały się podwyżki cen, które wywołały strajki w największych zakładach produkcyjnych w całej Polsce. 14 sierpnia przerwano pracę w Stoczni Gdańskiej. Poza postulatami ekonomicznymi zażądano przywrócenia do pracy usuniętych za działalność związkową Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Powstał wówczas Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), na czele którego stanął Wałęsa. Komitet sformułował 21 postulatów dotyczących m.in. zgody na powołanie niezależnych od partii Wolnych Związków Zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, uwolnienia więźniów politycznych.
18 sierpnia strajk rozpoczął się w Szczecinie, gdzie także utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kilkudziesięciu zakładów pracy. Władze wycofywały się z podwyżek, ale nie chciały wyrazić zgody na postulaty polityczne. Na całym Wybrzeżu rozpoczął się strajk generalny. Robotników wsparli intelektualiści, m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Andrzej Wielowieyski. Doradzali oni działaczom „Solidarności” w kwestiach prawnych i ekonomicznych, ale decyzje podejmowali strajkujący robotnicy.
31 sierpnia 1980 r. nastąpiła historyczna chwila: Lech Wałęsa w imieniu wszystkich strajkujących pracowników podpisał porozumienie z Komisją Rządową.
Władze zgodziły się na realizację 21 postulatów, w tym na zarejestrowanie ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Kolejne postulaty miały również charakter polityczny. Robotnicy domagali się przestrzegania zawartego w konstytucji PRL prawa do wolności słowa oraz dostępu do kontrolowanych przez partię mediów. Strajkujący żądali też zaprzestania represji wobec osób prześladowanych za przekonania. Następnego dnia robotnicy wrócili do pracy.
Sierpień ’80 to pierwszy konflikt społeczny w czasach PRL, w którym komuniści nie użyli siły. Jedną z przyczyn był fakt, że dziesięć milionów Polaków działało wówczas w NSZZ Solidarność.
Porozumienie z władzą okazało się jednak kruche. „Karnawał Solidarności” trwał tylko szesnaście miesięcy. 13 grudnia 1981 r. władza rozprawiła się z NSZZ „Solidarność”, ogłaszając stan wojenny. O tych wydarzeniach opowiada film Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”.
Grudzień ’81
Konflikty po podpisaniu w 1980 roku porozumień sierpniowych i zarejestrowaniu NSZZ „Solidarność” nie ustały.
Brakowało żywności, artykułów higienicznych, obuwia, benzyny. Nawet wprowadzenie kartek niemal na wszystko nie poprawiło sytuacji. Przez cały rok 1981 wybuchały protesty, strajkowały zakłady pracy, wyższe uczelnie, komunikacja miejska. Najważniejsze funkcje w państwie objął gen. Wojciech Jaruzelski, który był I sekretarzem PZPR, premierem i ministrem obrony narodowej. Władze komunistyczne w największej tajemnicy przygotowywały wprowadzenie stanu wojennego. 12 grudnia 1981 roku przed północą rozpoczęły się aresztowania działaczy „Solidarności”. Był to przewrót wojskowy.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
W ciągu kilku dni w więzieniach i w specjalnych ośrodkach internowano ponad sześć tysięcy osób.
Zawieszono działalność organizacji społecznych, ograniczono swobodę poruszania, wprowadzono godzinę milicyjną, kontrolowano rozmowy telefoniczne i korespondencję. Zakazano organizacji manifestacji i strajków, zmilitaryzowano zakłady przemysłowe. Do ogromnej operacji wojskowo policyjnej skierowano 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, zomowców i esbeków (SB – Służba Bezpieczeństwa). Po raz pierwszy od czasu II wojny światowej użyto tak wielkich sił do zdławienia opozycji. Historycy często te wydarzenia nazywają wojną polsko jaruzelską.
13 grudnia rano, zamiast programu dla dzieci w telewizji, Polacy mogli oglądać przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wcielającego się w rolę obrońcy „ojczyzny, która znalazła się nad przepaścią”.
Generał przedstawił działania opozycji i „Solidarności” jako „jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości”.
Pozostali na wolności działacze „Solidarności” odpowiedzieli na wprowadzenie stanu wojennego strajkami, ale były one łamane przez specjalne jednostki milicji, ZOMO i wojska.
Do najbardziej tragicznych wydarzeń doszło 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek”, gdzie do protestujących strzelano z broni palnej. Zginęło dziewięciu górników, kilkudziesięciu zostało rannych.
Mimo determinacji władze komunistyczne nie zdołały pokonać ludzi „Solidarności”. Wielu działaczy już w podziemiu organizowało opór.
Wydawano tysiące niezależnych publikacji, nadawało radio „Solidarność”, działały niezależne teatry, organizowano pomoc dla rodzin internowanych działaczy. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku.
Przywódca „Solidarności” – Lech Wałęsa – jesienią 1983 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i stał się symbolem walki o wolną Polskę i prawa człowieka.
Można powiedzieć, że „Solidarność” w grudniu 1981 r. przegrała bitwę, aby osiem lat później wygrać wojnę.
Okrągły Stół ’89
W roku 1988 rozpoczęła się kolejna fala protestów. Strajkowały górnośląskie kopalnie, port w Szczecinie, a potem Stocznia Gdańska.
Żądano ponownego zalegalizowania „Solidarności”. Konflikt narastał, sytuacja ekonomiczna kraju była niezwykle dramatyczna. Po raz pierwszy w historii PRL postanowiono rozwiązać konflikt społeczny nie przy użyciu siły, ale w drodze negocjacji. Obie strony: władze PRL, a z drugiej strony opozycja solidarnościowa i przedstawiciele Kościoła, rozpoczęli 6 lutego 1989 roku obrady przy okrągłym stole.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Wynegocjowano między innymi ponowną rejestrację NSZZ „Solidarność”, wolne wybory do Senatu i w 35 proc. do Sejmu, a także utworzenie urzędu prezydenta.
Porozumienie przy okrągłym stole zapoczątkowało demokratyczne przemiany nie tylko w Polsce, ale i w całym bloku państw kontrolowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Strona rządowa sądziła, że dzięki reglamentowaniu wolności uda jej się utrzymać władzę. Wybory 4 czerwca 1989 roku i następne miesiące pokazały, jak bardzo się myliła.

 

12. Biologia klasa II i III  

 

 

13. WZP fryzjer

 

Drodzy uczniowie !

W związku z czasową przerwą w funkcjonowaniu naszej szkoły, związaną z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, już od jutra czyli 18 marca 2020 r. na naszej stronie publikowane będą materiały do samodzielnej pracy, wspierające Was w nauce. Przygotowane one zostały przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot, a wyniki waszej pracy w domu, będą weryfikowane po powrocie do zajęć szkolnych. Proszę o poważne potraktowanie sytuacji i właściwe wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkole. Uzupełnijcie swoje wiadomości i rozwijajcie kompetencje ucząc się w domu. Dbajcie o siebie, aby uchronić się przed wirusem.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dyrektor Ireneusz Springer 

 

 

 

 

 

 

P I L N E !!!!

W oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone od dnia 12.03.2020  r.do dnia 25.03.2020 r.

Od dnia 12 marca 2020 r.uczniowie naszej szkoły nie przychodzą na zajęcia, lecz realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Od 16 marca 2020 r.zawieszone zostają zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (kursy).

Prosimy rodziców o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Prosimy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, unikać miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe).

Proszę pamiętać, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki i samokształcenia. Proszę uczniów o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.

O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszej szkoły.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. szkoła pełni dyżur i można uzyskać informację pod numerami telefonów: 523522722, 505709852, 603619417.

Pamiętaj aby uchronić się przed koronawirusem:

 • Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem,
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos,
 • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kasłają i kichają,
 • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego
 • Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie gov.pl/koronawirus.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800-190-590.

                                                         Dyrektor

                                                           Ireneusz Springer