Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego

Rada Pedagogiczna dla Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 08.12.2015 o godzinie 15:00 w sali nr 1. Nauczyciele proszeni są o przygotowanie i dostarczenie przed RP prac kontrolnych i zestawień frekwencji słuchaczy.

Ważne terminy

07.12.2015 - termin propozycji ocen niedostatecznych

08-09.12.2015 - zebrania z rodzicami

22.12.2015 - wigilia szkolna (13:00)

07-18.12.2015 - wigilie klasowe w ramach godzin wychowawczych

23-31.12.2015 - dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31.12.2015 - dyżury dla pracowników etatowych (9:00-12:00)

11.01.2016 - termin wystawienia ocen semestralnych

12.01.2016 - posiedzenie klasyfikacyjne RP ZSZ oraz LO

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna oraz spotkanie Rady Rodziców odbędą się 20 listopada 2015 o godzinie 16:30.

Programy nauczania

Nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych w Szkole Zawodowej zobowiązani są do 15.10.2015r dostarczyć program nauczania wraz z załączonym wnioskiem o dopuszczenie programu oraz wykaz podręczników (tytuł, autor, wydawnictwo).

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego zobowiązani są do dostarczenia programów nauczania wraz z wnioskiem do dnia 10.10.2015r.

Plan dyżurów w przerwach między lekcjami

Dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych

Czytaj więcej