klasa III B 31.01.2022

WOS Klasa III B 31.01.2022

Temat - Europejski system praw człowieka i obywatela

Każdy może w Polsce dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym ,sądem administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym. Każdy może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta

Gdzie może się zwrócić człowiek, który dalej czuje się pokrzywdzony lub niesłusznie oskarżony w kraju?

1. W Europie   działa organizacja , która zajmuje się ochroną praw człowieka. Nazywa się RADA EUROPY . Utworzona została w1949 r. Polska należy do RADY EUROPY od 1991 r.

  1. Ważne dokumenty RADY EUROPY – Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Europejska karta społeczna.
  1. Organ sądowniczy w RADZIE EUROPY – EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA .

(Każdy może wnieść skargę do Trybunału, kto utracił zaufanie do organów władzy publicznej pod warunkiem ,ze wyczerpał wszelkie środki odwoławcze dostępne w kraju skarżącego .)

2.UNIA EUROPEJSKA—obywatele państwa polskiego mają obywatelstwo Unii Europejskiej, a więc określone prawa.

 

Zadanie- odpowiedź prześlij na moją skrzynkę do 7 lutego

janina.zalewska@szkolarzemiosla.pl

Jakie warunki muszą zaistnieć, aby Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył zgłoszoną skargę

Obywatel jechał autobusem miejskim na gapę. Został zatrzymany przez policjanta i uderzony w twarz. Obywatel zgłosił sprawę do prokuratury- o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza. Prokurator umorzył postępowanie twierdząc, że brak dowodów wskazujących na taki czyn policjanta. Argumentacja prokuratora została podzielona przez sąd rejonowy.