Elektryk

cmpetit elektrykAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów; montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
 5. Kompetencje personalne i społeczne
 6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
 7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych
 8. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 9. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 10. Montaż instalacji elektrycznych
 11. Konserwacja instalacji elektrycznych