Fotograf

cmpetit fotografAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania planu zdjęciowego; rejestrowania obrazu; kopiowania i obróbki obrazu.

 

 Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarcze
  4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
  5. Kompetencje personalne i społeczne
  6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
  7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych
  8. Organizacja prac fotograficznych
  9. Rejestracja obrazu
  10. Kopiowanie i obróbka obrazu