Krawiec

cmpetit krawiecAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta; dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; wykonywania wyrobów odzieżowych; świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
  5. Kompetencje personalne i społeczne
  6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
  7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: krawiec, technik technologii odzieży
  8. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
  9. Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych