Drukarz

cmpetit drukarzAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  sporządzania form drukowych; przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania; drukowania nakładu z form drukowych.

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
  5. Kompetencje personalne i społeczne
  6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
  7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów graficznych
  8. Wykonywanie form drukowych
  9. Wykonywanie odbitek z form drukowych