Dekarz

cmpetit dekarzAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich; wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; wykonywania odwodnień połaci dachowych; wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

  1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
  5. Kompetencje personalne i społeczne
  6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
  7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictw
  8. Wykonywanie robót dekarskich
  9. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych
  10. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych