Cukiernik

cmpetit cukiernikAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; sporządzania półproduktów cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; dekorowania wyrobów cukierniczych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
 5. Kompetencje personalne i społeczne
 6. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
 7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 8. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie cukiernik opisane w części II
 9. Produkcja wyrobów cukierniczych
 10. Magazynowanie surowców cukierniczych
 11. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
 12. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji