klasa III C, III A

Organizacja sprzedaży

Odpowiedzialność pracowników w handlu

 1. Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy.
 2. Występują dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika:
 3. Warunki odpowiedzialności materialnej za szkodzę wyrządzoną:

a) pracodawca  poniósł szkodę,

b) szkoda była spowodowana niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych z winy pracownika.

 1. Jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie, pracownik zobowiązany jest do naprawienia szkody w całości. Umyślna szkoda występuje zawsze, gdy pracownik dokonał czynu z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.
 1. Na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania, że pracownik jest odpowiedzialny za szkodę.

W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność stosownie do swojej winy. Jeżeli proporcji takich nie da się ustalić, wtedy wszyscy odpowiadają w częściach równych.

W razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, zasadniczo wyłącznie pracodawca jest zobowiązany do naprawienia takiej szkody.

 1. Głównymi zasadami charakteryzującymi tę odpowiedzialność są:
  1. pełna odpowiedzialność pracownika za powstała szkodę,
  2. domniemanie winy pracownika.
 1. Mieniem powierzonym mogą być: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty czy podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

8. Pracownik może zwolnić się od takiej odpowiedzialności, ale tylko udowadniając, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

Mienie może również zostać powierzone kilku osobom jednocześnie, poprzez przyjęcie przez nich wspólnej odpowiedzialności materialnej, wtedy pracownicy odpowiadają w częściach określonych w umowie,

Pracodawca może potrącić należności z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Notatki przepisujemy do zeszytu

Notatki przepisujemy do zeszytu z datą