klasa III C

Wiedza o społeczeństwie   kl III C 07.02.2022

Temat – Gałęzie prawa wewnętrznego.

Podział prawa:

 1. prawo wewnętrzne – obowiązujące w państwie,
 2. prawo międzynarodowe – reguluje stosunki między państwami.
 1. Zasadnicze gałęzie prawa w RP
  1. prawo karne,
  2. prawo cywilne,
  3. prawo administracyjne.

Można wyróżnić inne gałęzie prawa: prawo pracy, prawo finansowe, prawo drogowe.

   2.Prawo karne – stosuje się po popełnieniu przez kogoś :

a. czynu zabronionego prawem czyli przestępstwa, np. zabójstwo,

b. czynu społecznie szkodliwego ,np. nielegalna wycinka drzewa.

3. Prawo cywilne – obejmuje sprawy spadkowe, hipoteczne, autorskie , rodzinne.

4 Prawo administracyjne- obejmuje np. przepisy funkcjonowania aparatu państwowego: ministerstw, urzędów, samorządu terytorialnego

Kodeks – akt prawny, który   jest zbiorem przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych , np. Kodeks cywilny, karny, drogowy, postępowania administracyjnego.

Zadanie- Podaj tytuły kodeksów, w których można znaleźć przepisy dotyczące wymienionych spraw. Zadanie prześlij 20 lutego 2022

 1. Zasady sprawowania władzy rodzicielskiej- ………………………………………………….
 2. Reguły     funkcjonowania i organizacji zakładów karnych -…………………………………
 3. Udział w bójce z użyciem broni palnej- ………………………………………………
 4. Podział działki po zmarłych rodzicach- …………………………………………………………
 5. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny- ………………………………..

 

Wiedza o społeczeństwie Kl III C .07.02.2022

Temat- Władza sądownicza w Polsce

1.Charakterystyka władzy sądowniczej w RP:

a. władza sądownicza to – sądy i trybunały

b. struktura sądownictwa( patrz schemat niżej). Zwróć szczególną uwagę na sądy powszechne:      rejonowe ,np. w Inowrocławiu

                         okręgowe ,np. w Bydgoszczy

                         apelacyjny ,np. Gdańsku.

Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych sprawuje Sąd Najwyższy

 

c. niezależność władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej,

d. niezawisłość sędziów -kierują się tylko przestrzeganiem Konstytucji RP i ustaw,

e. dwuinstancyjność   sądownictwa – prawo odwołania się do sądu wyżej instancji.

F Krajowa Rada Sądownictwa - organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

2. Trybunały

a .Trybunał Konstytucyjny- orzeka o zgodności ustaw i umów z Konstytucją RP,

b. Trybunał Stanu – decyduje o odpowiedzialności osób sprawujących ważne stanowiska w państwie za naruszenie konstytucji i ustaw ,np. prezydenta , premiera.