Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Konkurs fotograficzny

 

 

"Polska w obiektywie młodego rzemieślnika"

realizowany przez

Szkołę Rzemiosła w Inowrocławiu

 

Regulamin konkursu fotograficznego pod hasłem "Polska w obiektywie młodego rzemieślnika " organizowany przez Szkołę Rzemiosła w Inowrocławiu.

I. Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.

II. Cele konkursu

1. Popularyzacja pracy z aparatem i doskonalenie sztuki fotograficznej.

2. Ujęcie piękna Polski na fotografii.

3. Wyrabianie wrażliwości w dziedzinie fotografowania oraz postrzegania rzeczywistości.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs skierowany jest do osób w określonym przedziale wiekowym.

2. Organizacja konkursu przebiegać będzie w jednej kategorii wiekowej od 15 do 19 lat.

3. Uczestnik zgłasza do konkursu

jedną pracę fotograficzną (JPG, min. 1200 x 1600 pikseli), którą wykona samodzielnie. Praca nie może być nagradzana w innych konkursach.

4. Dozwolony jest retusz zdjęcia.

5. Na fotografii powinny znaleźć się polskie krajobrazy, miejsce, które odwiedzono podczas wakacji, przedstawione w ciekawy i nietypowy sposób.

6. Każda praca musi posiadać swój oryginalny tytuł.

7. Na zdjęciu należy zamieścić godło autora oraz tytuł pracy.

8. Prace konkursowe należy złożyć w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku w zamkniętej kopercie podpisanej godłem (pseudonimem). Ponadto w kopercie należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zezwolenia opiekuna prawnego uczestnika.

9. Uczestnik konkursu przekazując zdjęcie do oceny wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie.

10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne, że uczestnik posiada prawa autorskie do przekazanej pracy, nie narusza praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu.

11. Prace przekazane na konkurs zwrotowi nie podlegają.

IV. Termin konkursu

1. Ogłoszenie konkursu zostało udostępnione przez stronę internetową organizatora www.szkolarzemiosla.pl oraz w zaprzyjaźnionych mediach

2. Prace konkursowe należy przekazać do 20 sierpnia 2021 na adres Szkoły Rzemiosła:

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu

ul. Poznańska 18

Inowrocław 88-100

tel.: 52 352 27 22

sekretariat

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny

3. W przypadku prac przekazanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

4. Podsumowanie konkursu, prezentacja prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych X-lecia Szkoły Rzemiosła w październiku 2021 roku. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenie na uroczystość.

V. Nagrody

1. Prace oceniane przez jury muszą spełniać zawarte w regulaminie wymagania. Ocenę prac dokona jury powołane przez organizatora.

2. W konkursie oceniane będą: wartość artystyczna, wartość techniczna i dokumentalna, oryginalność pracy, fotograficzna interpretacja rzeczywistości.

3. W konkursie nagrodzone zostaną trzy prace uczestników oraz przyznane zostaną trzy wyróżnienia.

4. Jury może dokonać innego podziału nagród między uczestników.

5. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

6. Decyzja Jury konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

VI. Postanowienie konkursowe

1. Zgłaszający prace uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz nieodpłatne eksponowanie

i publikowanie prac przekazanych na konkurs.

2. Organizator zastrzega możliwość publikacji praw konkursowych na swojej stronie.

3. Prace niezgodne z wymogami regulaminu zostaną odrzucone.

4. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu: dyrektor szkoły Ireneusz Springer tel. 505-709-852.

 

 

Organizator

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu

 

 

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia w formacie PDF

 

 

 

Karta Zgłoszenia.

Konkurs Fotograficzny

Szkoły Rzemiosła w Inowrocławiu:

"Polska w obiektywie młodego rzemieślnika"

Godło (pseudonim).......................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika .............................................................................................................

Wiek uczestnika..................

Pesel............................................

Adres do korespondencji................................................................................................................

Adres mailowy.......................................................

Telefon kontaktowy.........................................

Tytuł fotografii............................................................................................................................

Zgadzam się na warunku regulaminu oraz na rozpowszechnianie zdjęć przekazanych na konkurs.

.....................................................................

Podpis uczestnika konkursu

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika .............................................................

Adres............................................................................................................................................ Telefon kontaktowy ......................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki, a także wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika)

......................................................... ...................................... w konkursie oraz na rozpowszechnianie zdjęć przekazanych na konkurs.

..........................................................................................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego